Klinická psychologie a dopravní psychologie, Plzeň - PhDr. Wittnerová
 • (Přeskočit navigaci)
 • Hlavní stránka
 • Psychologické služby
 • Více o ordinaci
 • Odkazy
 • Klinická psychologie
 • Dopravní psychologie
 • Forenzní psychologie
 • Pedagogická psychologie

 • Ordinace klinické a dopravní psychologie - PhDr. Wittnerová, Plzeň

  Dopravněpsychologické vyšetření řidičů a expertízy:

  V ordinaci klinické a dopravní psychologie se provádí dopravněpsychologická vyšetření u následujících kategorií řidičů a žadatelů:


  _

  Expertízy:

  • Soudně znalecká expertíza v oboru dopravní psychologie ve věcech trestních i občanskoprávních.
  • Dopravněpsychologická expertíza reklamních ploch (billboardy, megaboardy apod.).

  _

  Konkrétně a prakticky:

  Výše uvedená dopravněpsychologická vyšetření (a expertízy) se provádí jak na vlastní žádost, tak na požadavek praktického, závodního, registrujícího nebo odborného lékaře, zaměstnavatele, policie a soudů.

  Dopravněpsychologická vyšetření lze absolvovat v Ordinaci klinické a dopravní psychologie v Plzni.

  Dopravněpsychologické vyšetření skupiny několika osob je po domluvě možné také v sobotu a v neděli. Objednací lhůty jsou krátké.

  Výsledky vyšetření jsou zpracovávány písemnou formou.  Dopravněpsychologické vyšetření podrobněji:

  _

  Pro ty, kteří dosud nebyli v minulosti dopravněpsychologicky vyšetřováni:

  Dopravněpsychologické vyšetření se sestává mimo jiné ze souboru psychodiagnostických metod, v němž jsou zařazeny výkonové testy[1] (časově limitované), testy osobnosti[2] a přístrojová zkouška[3].

  Metody se střídají, aby vyšetření nebylo jednotvárné a aby uchazeči jen neproseděli několik hodin u přístrojů. Dosažené výsledky jsou zpracovány a vyhodnoceny na počítači.

  Délka trvání dopravněpsychologického vyšetření je cca 3 - 4 hodiny, je závislá na důvodu vyšetření a na celkovém rozsahu vyšetření (u učitelů autoškol a řidičů se zdravotní či trestní problematikou je vyšetření časově nejnáročnější).


  Co potřebuje řidič (žadatel), aby výsledky dopravněpsychologického vyšetření co nejlépe odpovídaly skutečnosti:

  _
  _

  Při vyšetření dále potřebujeme:


  _

  K cenám vyšetření:

  Cenu za cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti (cílené psychologické vyšetření) stanovuje každoročně Cenový předpis ministerstva zdravotnictví.

  Úhrada za vyšetření je interně stanovena dle řidičské kategorie a rozsahu zpracování výstupní zprávy. (Tzn. např. od stručného závěru pro řidiče nákladního vozidla a obsažnější zprávy pro učitele autoškoly, až po minimálně 50-100 stránkový soudně znalecký posudek z oboru psychologie silniční a městské dopravy.)

  Závisí také na počtu vyšetřovaných osob, zda se jedná o vyšetření individuální či skupinové.

  Dohodou je možné stanovit množstevní slevy - dle celkového počtu požadovaných, objednaných a vyšetřených osob pro jednu firmou (pro jednoho zaměstnavatele), ale také případný expresní příplatek za vyšetření do 24 hodin.  [1]
  Výkonové testy: Speciální zkoušky zaměřené k posouzení nedostatků, resp. poruch některých kognitivních schopností, sledují např. odpovídající postřeh, pozornostní komponenty, obecný intelektový potenciál, vštípivost mnestických funkcí, správnost rozhodovacích procesů, orientaci v náročněji strukturovaném prostředí, přiměřené psychomotorické tempo, kvalitu a kvantitu odvedeného výkonu atd.
  [2]
  Testy osobnosti: Postihují osobnostní předpoklady, temperament, charakterové vlastnosti a postoje, relevantní pro bezpečné ovládání motorového vozidla.
  [3]
  Přístrojová zkouška: Jedná se o přístrojovou psychodiagnostickou metodu, umožňující prezentovat vyšetřované osobě soubor vizuálních a akustických podnětů s převodem na příslušné psychomotorické reakce, posoudit různé aspekty pozornosti, rychlost a kvalitu psychomotorické koordinace, procesy rozhodování, učení, pružnost, adaptaci a další významné proměnné.

  Zákon č. 48/2016 Sb.:

  _

  Platnost od 20. února 2016.

  Zákon, kterým se mění zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony.


  § 87a – Dopravněpsychologické vyšetření

  _ (1) Dopravněpsychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
  a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
  b)držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

  (2) Dopravněpsychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalším dopravněpsychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.


  _

  (3) Dopravněpsychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
  a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
  b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

  (4) Dopravněpsychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

  (5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravněpsychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která
  a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie
  b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděné vysokou školou
  c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie
  d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravněpsychologického vyšetření

  (6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.

  (7) Náklady na dopravněpsychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravněpsychologické vyšetření tyto osoby.“

  (8) Povinnost dopravněpsychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

  (9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravněpsychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.


  § 87b

  (1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).

  (2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

  (3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

  (4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

  (5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

  § 87c

  (1) Je-li posuzovaná osoba podle vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, nebere se zřetel na dopravně psychologické vyšetření provedené před uplynutím 3 měsíců ode dne jeho vydání, s výjimkou přezkumu vydaného posudku.

  (2) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání podat návrh na jeho přezkoumání ministerstvu. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání vydaného posudku komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů, která provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který vydal přezkoumávaný posudek.

  (3) Psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi veškeré údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně psychologickém vyšetření do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá do 10 pracovních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na základě předaných podkladů zhodnotit psychickou způsobilost posuzované osoby, provede komise v nezbytném rozsahu nové dopravně psychologické vyšetření.

  (4) Nebyla-li splněna povinnost předat podklady podle odstavce 3, provede komise v rámci přezkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání podkladů nové dopravně psychologické vyšetření.

  (5) Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba. Náklady na dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 4 hradí psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal.

  § 102

  :

  (6) Žadatel musí prokázat psychickou způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku
  a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu    nejméně 6 měsíců, nebo 
  c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.".


  AUTOŠKOLY - učitelé a zkušební komisaři:

  - dle Úplného znění zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 478/2001 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 411/2005 Sb., § 21, odst. 2, písm. a), b), c):

  _

  Oprávnění k provádění výuky a výcviku:

  Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která:
  ...
  c) se s kladným výsledkem podrobila dopravněpsychologickému vyšetření; dopravněpsychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu nebo právnické osoby, u kterých je dopravněpsychologické poradenství předmětem činnosti (dále jen "dopravní psycholog").


  - NAHORU -


  ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Iva Wittnerová - tel: 604 413 248, e-mail: wittnerova.iva@seznam.cz