Klinická psychologie a dopravní psychologie, Plzeň - PhDr. Wittnerová
 • (Přeskočit navigaci)
 • Hlavní stránka
 • Psychologické služby
 • Více o ordinaci
 • Odkazy
 • Klinická psychologie
 • Dopravní psychologie
 • Forenzní psychologie
 • Pedagogická psychologie

 • Ordinace klinické a dopravní psychologie - PhDr. Wittnerová, Plzeň

  Klinická psychologie

  _

  „Klinická psychologie je jednou z nejstarších a nejrozvinutějších oblastí aplikované psychologie. Právě s ní si lidé nejčastěji psychologii jako takovou spojují, představují si poradenství, terapii, pomoc při překonávání následků duševních otřesů nebo katastrof atd. Tyto představy velmi přesně vystihují náplň práce klinického psychologa.“
  (Hayes, N.: Aplikovaná psychologie, Portál, 2003)

  Klinická psychologie se uplatňuje v oborech psychiatrie a pediatrie, také v somatických oborech, jak psychodiagnosticky, tak psychoterapeuticky (léčba psychologickými prostředky).

  Klinická psychologie je samostatným vědním oborem, jehož předmětem je duševní život člověka a jeho vývoj v biopsychosociálních souvislostech v kontinuu zdraví - nemoc. Duševní život je pojímán široce v projevech vnějších (chování, jednání, komunikace, interakce) a vnitřních (prožívání, vědomí, nevědomí, sebepojetí, hodnoty atd.) i v projevech biosociálních. Kontinuum zdraví - nemoc zahrnuje duševní zdraví a jeho podmínky, duševní traumata, duševní krize, duševní poruchy, duševní defekty, psychosomatická onemocnění, tělesná onemocnění ovlivňující duševní život. Sleduje i vlivy biologických, sociálních, kulturních, civilizačních, historických, politických a duchovních podmínek na toto kontinuum. Klinická psychologie je soustavou poznatků v takto vymezeném předmětu. Její poznatky jsou využívány ve všech formách prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace. _

  V oblasti diagnostiky užívají kliničtí psychologové vedle klasických psychodiagnostických postupů (pozorování, rozhovor), také speciální psychodiagnostické metody. Diagnostika může být zaměřena jak na jedince, pár, tak na rodinu nebo jinou relevantní sociální skupinu.

  V oblasti terapie provádějí kliničtí psychologové samostatně nebo v týmu různé formy individuální, rodinné nebo skupinové psychoterapie, dále socioterapii, rehabilitaci duševních funkcí, reedukaci, poradenství zaměřené na oblast duševního zdraví a zdravý vývoj osobnosti, konsiliární a posudkovou činnost.

  Provádějí též výcvik v technikách a metodách podporujících duševní zdraví a odolnost vůči zátěži. Provádějí aplikovaný výzkum problémů svého oboru, zpravidla v součinnosti s dalšími odborníky zdravotní péče. Podílejí se na výuce pracovníků ve zdravotnictví a studentů škol se zdravotnickým zaměřením. Provádějí odborné psychologické posuzování a poskytují konsiliární službu jiným odborníkům ve zdravotnictví. Klinická psychologie je zdrojem poznatků a metod pro lékařskou psychologii.

  Preventivní, diagnostickou, psychoterapeutickou a rehabilitační péči provádí klinický psycholog v přímém osobním kontaktu s pacienty, také s ostatními uživateli zdravotní péče (např. s rodinami). Práva a povinnosti klinického psychologa vyplývají z příslušných zákonných ustanovení a předpisů.

  ___

  Rozsah a  působení klinické psychologie

  1. Psychologická diagnostika
   Zde se psycholog opírá o přímé pozorování, rozhovor, výsledky psychodiagnostických metod (standardizovaných, projekčních, rozbor kreativních výtvorů, hry a pod.) a jejich výsledky vzájemně posuzuje a odborně interpretuje. Diagnostických výsledků užívá při vlastním rozhodování o další psychologické péči nebo je postupuje jiným odborníkům. Psychologická diagnostika je zaměřena nejen na poruchy, choroby, vady a nežádoucí odchylky, ale i na pozitivní vlastnosti a charakteristiky vyšetřovaného jedince, chápaného v jeho osobnostním vývoji jako člena sociálních struktur (především v rodině, kolektivních zařízeních, ve škole, na pracovišti a pod.).
  2. Terapeutická činnost
   Klinický psycholog provádí terapii buď samostatně nebo v terapeutickém či psychoterapeutickém týmu. Terapeutický tým je zpravidla tvořen odborníky různých oborů. Psychoterapeutický tým je tvořen odborníky v psychoterapii.
   1. Psychoterapie
    Psychoterapie se provádí buď individuálně nebo ve skupině. Psychoterapii indikuje klinický psycholog, psychiatr nebo jiný odborník s předepsanou psychoterapeutickou kvalifikací.
   2. Párová a rodinná terapie
    Indikuje jí klinický psycholog, psychiatr nebo jiný odborník s předepsanou psychoterapeutickou kvalifikací. Pro výkon párové nebo rodinné psychoterapie platí stejné podmínky jako pro výkon odborné a systematické psychoterapie (individuální nebo skupinové).
   3. Socioterapie
    Indikuje jí klinický psycholog, psychiatr nebo jiný odborník s předepsanou psychoterapeutickou kvalifikací. Jde o cílené působení klinického psychologa ve zdravotnických zařízeních sociální péče nebo v přirozeném sociálním prostředí.
   4. Psychologická rehabilitace
    Indikuje ji klinický psycholog, psychiatr nebo jiný odborník s předepsanou psychoterapeutickou kvalifikací. Je prováděna buď ve zdravotnickém zařízení nebo v přirozeném prostředí pacienta. Psychologická rehabilitace může být součástí rehabilitace komplexní.
   5. Psychologická reedukace
    Indikuje jí klinický psycholog, nebo jiný odborník, zpravidla odborný lékař. Bývá zpravidla součástí širšího léčebně-rehabilitačního plánu. Reedukace může být zaměřená na speciální dovednosti, návyky, stereotypy nebo na širší vzorce chování.
  3. Psychologická prevence a výchova
   veřejnosti, podpora zdraví, vedení ke zdravému způsobu života, rozvíjení harmonických mezilidských vztahů v celém průběhu života člověka.
  4. Činnost konsiliární
   Klinický psycholog provádí psychologická konsilia na požádání jiných odborníků, zpravidla lékařů.
  5. Činnost poradenská ve vztahu ke zdraví a/nebo nemoci
   Klinický psycholog poskytuje poradenskou pomoc při řešení osobních problémů, problémů klientů, problémů rodinných, vývojových, sexuálních, sociálních a potíží, které souvisejí s náročnými životními situacemi, nebo které vyplývají ze zdravotního stavu, či ze situací obtížného rozhodování ve vztahu k nemoci, poruše nebo defektu nebo k jiné zdravotnické problematice.
  6. Činnost posudková
  7. Soudně-znalecká činnost
   Klinický psycholog je jmenován soudním znalcem či konzultantem podle platných předpisů.
  8. Činnost výzkumná
   Klinický psycholog může provádět výzkumnou činnost ve zdravotnictví a to v souladu s potřebami, zaměřením, úkoly a zvyklostmi ve zdravotnictví.
  9. Vzdělávání
   Klinický psycholog se podílí na výuce, výchově a vzdělávání zdravotnických pracovníků.
  10. Činnost pedagogicko-psychologická
   Klinický psycholog vykonává nebo se podílí na pedagogicko-psychologickém ovlivňování pacientů nebo jiných uživatelů. Tato činnost je zpravidla součástí zdravotní péče pacientů psychicky nebo somaticky nemocných. Bývá součástí léčebného procesu, rehabilitace. Zvláštní místo zaujímá pedagogicko-psychologická práce s malými dětmi v kolektivních zařízeních (speciální jesle, denní stacionáře, kojenecké a diagnostické ústavy). Spolu s dalšími odborníky tj.: lékaři, pedagogy, logopedy, a dalšími specialisty vytváří ucelené nebo dílčí výchovné, režimové a rehabilitační programy pro děti i pro jejich rodiny. Jde zpravidla o týmovou spolupráci s jednotlivými odborníky na danou problematiku.
  11. Péče o duševní zdraví u poskytovatelů zdravotnické péče
   Klinický psycholog také pečuje o duševní zdraví těch zdravotnických pracovníků, u kterých je zvýšené nebezpečí ohrožení duševního zdraví v souvislostí s psychickou náročností jejich profese.
  12. Další úkoly klinické psychologie
   Klinická psychologie plní ve zdravotnictví nejen konkrétní úkoly, ale rovněž dbá o rozvoj svého oboru, jak v rámci zdravotnictví, tak v širších společenských, dobových a duchovních souvislostech. Průběžně prověřuje a reviduje svoje teorie a praktické postupy a dbá o myšlenkové a etické kvality svého oboru. Tyto poznatky poskytuje jiným oborům ve zdravotnictví, ve školství a v dalších resortech a spolupracuje s nimi na jejich dalším uplatnění.

  Kromě klinické, dopravní, forenzní a pedagogické má psychologie ještě mnoho dalších aplikací. Je to různorodý a stále se rozvíjející obor. Této vědě je dnes přes 130 let, v jejichž průběhu psychologové získali neobyčejné množství poznatků o lidech. Přesto toho stále ještě mnoho nevíme, takže prostor pro další výzkum je skutečně rozsáhlý. Dosavadní znalosti jsou pro nás přitom velmi užitečné.

  _

  Psychologie pro mne vždy byla a zůstala fascinujícím oborem. Pořád totiž lze zkoumat něco nového nebo se něco nového naučit. Proto jsem ji velmi ráda představila i vám.

  - NAHORU -


  ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Iva Wittnerová - tel: 604 413 248, e-mail: wittnerova.iva@seznam.cz